Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Westendorp & Partners (Westendorp & Partners Advocaten)

  • Westendorp & Partners Advocaten is een handelsnaam van Westendorp & Partners Advocaten. Alle opdrachten aan Westendorp & Partners Advocaten worden in principe aanvaard en uitgevoerd door individuele advocaten, werkzaam voor de Besloten vennootschap Westendorp & Partners Advocaten. De individuele advocaten zijn echter gerechtigd één of meerdere andere advocaten van Westendorp & Partners Advocaten in de opdracht te betrekken, dan wel de opdracht door een andere individuele advocaat (deels) mede te laten uitvoeren. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
  • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  • Iedere aansprakelijkheid van Westendorp & Partners Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het geval aanspraak opgeeft.
  • Voor zover Westendorp & Partners Advocaten derden inschakelt, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Westendorp & Partners Advocaten is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Westendorp & Partners Advocaten gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  • De opdrachtgever vrijwaart Westendorp & Partners Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de schuld van Westendorp & Partners Advocaten.
  • Tenzij anders overeengekomen wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals deze door de individuele advocaten wordt gehanteerd. Verschotten en overige kosten die door Westendorp & Partners Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  • De werkzaamheden en verschotten worden periodiek bij de opdrachtgever in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Westendorp & Partners Advocaten gerechtigd zonder nadere in verzuimstelling de werkzaamheden te staken en wettelijke rente alsook incassokosten in rekening te brengen.
  • Westendorp & Partners Advocaten hanteert een interne klachtenregeling. Uw bezwaren kunt u schriftelijk voorleggen aan de klachtenfunctionaris mr. A.H. Westendorp.
  • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Westendorp & Partners Advocaten is onderworpen aan het Nederlandse Recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter te Den Haag.